Regulamin

REGULAMIN IMPREZY „FUTERKON”
(zwany dalej „RIF”)

§ 1 Postanowienia  ogólne

 1. Niniejszy RIF określa zasady uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych (zwanych dalej „Imprezą”) przez Futerkon sp. z o.o., zarejestrowaną w Warszawie, przy ul. Tarnowieckiej 13/U4B, 04-174 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego dla miasta Warszawy – Praga Południe pod numerem KRS 0001085100, NIP 1133123624 i REGON 527627722, (zwany dalej „Organizatorem”)
 2. Bieżąca oferta imprez znajduje się w cenniku opublikowanym na stronie futerkon.pl.
 3. Impreza nie jest imprezą masową w myśl art. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych tj. z dnia 14 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2171) i nie podlega opisanych w tej ustawie ograniczeniom.
 4. Uczestnikiem imprezy może zostać tylko osoba pełnoletnia. Decyduje data rozpoczęcia Imprezy.

§ 2 Zgłoszenia, terminy, lokalizacja

 1. Terminy, tematyka, ilość wolnych miejsc oraz miejsce imprez organizowanych przez Organizatora publikowane są na stronie futerkon.pl
 2. Zgłoszenia udziału w imprezie dokonuje się poprzez przesłanie do Organizatora wypełnionego Formularza zgłoszeniowego.
 3. Dla ważności zgłoszenia wymagane jest potwierdzenie przez Organizatora przyjęcia na listę uczestników.
 4. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i lokalizacji imprez do 30 dni przed planowanym terminem, po uprzednim powiadomieniu Uczestników, którzy zgłosili udział w imprezie.

§ 3 Ceny i forma zapłaty

 1. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania Uczestników. Koszty te pokrywają Uczestnicy we własnym zakresie. Zakwaterowanie odbywa się w wskazanym przez Organizatora obiekcie.
 2. Cena imprezy dzieli się na:
  • Akredytację – płatną w ciągu 72 godzin od momentu potwierdzenia, o którym mowa w § 2 pkt 3.
  • Dobrowolną opłatę sponsorską – szczegóły w cenniku,
  • Opłatę za nocleg w wskazanym przez organizatora miejscu, płatną na minimum 14 dni przed terminem Imprezy – szczegóły w cenniku.
 3. Brak zapłaty za akredytację w terminie będzie skutkował skreśleniem z listy uczestników. Po upływie 2 dni można ponownie złożyć Formularz zgłoszeniowy.
 4. Uczestnik może wybrać następujące formy płatności za udział w imprezie: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności PayTel, obsługiwany przez firmę SIBS Pagamentos S.A. z siedzibą w Rua Soeiro Pereira Gomes, Lote 1, 1649-031, Lizbona, Portugalia, zarejestrowaną w Banco de Portugal pod numerem 8703, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 509776965.

§ 4 Warunki rezygnacji

 1. Rezygnacja z imprezy może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne zawiadomienie Organizatora, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem.
 2. Rezygnację należy przesłać drogą elektroniczną na adres organizator@futerkon.pl
 3. Dla ważności rezygnacji wymagane jest potwierdzenia jej przyjęcia przez Organizatora
 4. W przypadku spełnienia łącznie warunków z ust. 1,2 i 3 niniejszego paragrafu, Organizator zwróci Zamawiającemu wniesioną akredytację.

§ 5 Przepisy porządkowe

 1. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie oraz za porządek podczas trwania całego wydarzenia.
 2. Zabrania się wnoszenia na imprezę lub zgromadzenie i posiadania przez osoby uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. W ramach odrębnej zgody i na określonych zasadach dla danej imprezy, Organizator może wyrazić akceptację na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających do 45 % alkoholu.
 3. Z ważnych powodów, a w szczególności w przypadku pojawienia się sygnałów o wystąpieniu zagrożenia zdrowia lub życia uczestników imprezy lub zgromadzenia, Organizator lub osoby przez niego wskazane mogą przerwać imprezę albo nakazać ewakuację uczestników w trakcie trwania imprezy.
 4. Osoby uczestniczące w imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać zasad zachowania obowiązujących na terenie Imprezy.
 5. Organizator może usunąć uczestników imprezy, którzy naruszają porządek, bezpieczeństwo lub zasady uczestnictwa w imprezie.
 6. Organizator udostępnia osobom uczestniczącym w imprezie regulamin obiektu (terenu) oraz niniejszy regulamin.

§ 6 Służba Porządkowa

 1. Organizator wskazuje członków Służby Porządkowej (dalej: SP) oraz zakres ich praw i obowiązków na stronie www futerkon.pl
 2. SP uprawniona jest do:
  • Sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy.
  • Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.
  • Przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia że osoby te wnoszą lub posiadają broń palną lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.
  • Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku nie wykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy.
  • Ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 3. Czynności wykonywane przez służbę porządkową w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa na imprezie, powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
 4. Służba porządkowa wykonując zadania zobowiązana jest posiadać umieszczone w widocznym miejscu identyfikatory.

§ 7 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych nawiązująca do art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dostępna jest na dedykowanej podstronie.

§ 8 Odpowiedzialność

 1. Impreza jest wykonywana przez Organizatora wg najlepszych intencji i w zakresie posiadanych umiejętności, niemniej nie jest ona objęta żadną gwarancją. Wykupujący Imprezę zrzeka się jakichkolwiek roszczeń związanych z jej nie satysfakcjonującym poziomem wykonania jak też możliwymi następstwami, które mogą z niej wyniknąć.
 2. Zamawiający i/lub Uczestnik korzystając z Imprezy wyraża zgodę na wyłączenie jakiejkolwiek  odpowiedzialności Organizatora za następstwa tej Imprezy.

§ 9 Reklamacje

 1. Reklamacje uczestnik powinien kierować do Organizatora w formie pisemnej na adres: Futerkon sp. z o.o., ul. Tarnowieckiej 13/U4B, 04-174 Warszawa. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Organizatora drogą elektroniczną na adres e-mail: organizator@futerkon.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis i żądanie uczestnika, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
 3. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli Organizator nie ustosunkuje się do reklamacji uczestnika w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Organizator podejmie odpowiednie działania.
 5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
  1. możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym lub innymi organami;
  2. możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem mediatora Mateusza Zielińskiego, 295 numer na liście mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy przysługujące Konsumentowi

 1. Uczestnik ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 2. W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Uczestnik zobowiązany jest do zwolnienia rezerwacji miejsca w terminie czternastu dni.
 3. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Przyjmuje się, że wysłanie formularza zgłoszeniowego stanowi akceptację postanowień niniejszego RIF.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego RIF.
 3. W razie powstania wątpliwości dotyczących postanowień RIF, Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania rozstrzygającej interpretacji tych postanowień.
 4. Niniejszy RIF wchodzi w życie z chwilą opublikowania na witrynie internetowej futerkon.pl i anuluje wszystkie poprzednie jego wersje.